Европейски съюз ИСУН 2020
Описание:

На 25.01.2021 г. „РУВЕН ТРАНС“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0119-C01 „Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с
Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.077„Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “.

Кратко описание на проекта
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Цел на проекта
Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с
последиците от пандемията COVID-19.
Стойност на проекта
Стойността на проекта е 150 000,00 лв. от които 127 500,00 лв. европейско финансиране и
22 500,00 лв. национално финансиране.
Очаквани резултати след изпълнение на проекта
Предоставен оперативен капитал на дружеството за покриване на разходи за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

или